ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร URGENT!

เรื่อง  กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ

ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

———————————–

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม      และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบกำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม  และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามวัน เวลา และสถานที่

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะฯ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

วัน/เดือน/ปี     :  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา              :  10.30 น. – 12.00 น.

สถานที่           :  ห้องโถง ชั้น 9 วิทยาลัยนานาชาติ อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก

**เปลี่ยนเป็นห้องโถงชั้น 8 วิทยาลัยนานาชาติ อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก

 

อัตราค่าบริการ

ชุดครุยวิทยฐานะระดับปริญญาตรี

  1. ค่าเช่าชุดครุยฯ 1,100 บาท     ค่าประกันชุดละ  1,500   บาท
  2. ค่าเช่าตัดชุดครุยฯ 1,500 บาท     ค่าประกันชุดละ  1,500   บาท
  3. ค่าเช่าตัดชุดครุยฯ 2,600 บาท

 

ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาว

  1. ราคาเช่าชุดสูทสากลนิยม   600   บาท     ค่าประกันชุดละ  1,000  บาท
  2. ราคาเช่าตัดชุดสูทสากลนิยม 1,200 บาท     ค่าประกันชุดละ  1,000  บาท
  3. ราคาตัดชุดสูทสากลนิยม 2,200 บาท

 

การชำระเงิน

** นักศึกษาต้องชำระเงินค่ามัดจำชุด จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันสั่งจองและวัดตัวชุดครุยฯ ส่วนค่าประกันชุดและเงินส่วนที่เหลือให้ชำระในวันที่นักศึกษามารับชุด

 

หมายเหตุ :
 1.  กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถวัดตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดได้ ให้ไปที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) อยู่ตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้า ร้านเปิดให้บริการระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.30 น. – 19.00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0 2881 9099  มือถือ 081 656 5299, 099 1818 9449

Facebook : ครุยคัทลียา – ปิ่นเกล้า

  1. ชื่อคณะในใบสั่งจองกรุณาระบุ “วิทยาลัยนานาชาติ” ไม่ระบุชื่อสาขาวิชา ทางร้านจะได้จัดชุดครุยได้ถูกต้อง
  2. นักศึกษาที่จะไปวัดตัวและสั่งจองชุดครุยที่ร้าน จะต้องไม่ตรงกับที่ทางร้านวัดตัวที่มหาวิทยาลัย
  3. ก่อนไปที่ร้านกรุณาโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน