งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม

งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีพิธีปิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ ผศ. อภิชัย ภิรมย์รักษ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย ที่ได้กรุณาวาดรูปช้างให้มอบให้นักอนุรักษ์จากเวียนนา และได้ร่วมเวิร์คช็อปตลอดห้าวัน นอกจากนี้ในวันนี้ท่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติเวิร์คช็อปในครึ่งนี้ด้วย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุลและคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณท่านอธิการบดีผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ และทุกท่านที่ช่วยทำให้โครงการนี้สำเร็จในครั้งนี้