ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองบางท่านที่ไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองทราบและดำเนินการต่อไป

กรุณาลงนามในหนังสือยินยอมให้ตรวจเอกสารการสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

New students are required to sign on this letter to allow SUIC to proceed student’s high school certificate verification.
Click here to download the letter.


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th
 2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ ชื่อและนามสกุลจะพบรหัสประจําตัวนักศึกษา
 3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง
 4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์ รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้ช่อง “รหัสประจําตัว” ใน และ “รหัสผ่าน” (รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน เป็นรหัสเดียวกัน)
 5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “บันทึก” (หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริการการศึกษา)
 6. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบดังนี้
  • เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • ไม่กด Caps look ค้างไว้
  • ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก
  • ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใดๆ
  • ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ เพราะหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริการการศึกษา

*** หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านแล้ว “โปรดจำ” หรือ “จดบันทึกไว้” เพราะถ้าลืมรหัสผ่าน นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้ในระบบบริการการศึกษา หรือ ระบบ REG เพื่อลงทะเบียนเรียนหรือดูผลการศึกษาด้วยตนเองได้อีก

 1. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาผู้นั้น “สละสิทธิ์ (พ้นสภาพ ข้อ 27)” จากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาควรทราบ

 1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” (เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว) หากมหาวิทยาลัยได้รับเงินเรีบยร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ขณะนี้ยังไม่มีรายการค่าใช้จ่าย!” (ธนาคารจะส่งเงินให้มหาวิทยาลัยประมาณ 2-3 วัน)
 2. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว) แต่ไม่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบสถานะ “ลาออก” ในระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.su.ac.th โดย “เข้าสู่ระบบ” แล้วเข้าไปที่เมนู “ประวัตินักศึกษา” และดูที่ “สถานภาพ” ถ้าสถานภาพยังไม่ขึ้นว่า “ลาออก” ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษา ด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะถือว่า นักศึกษาไม่สละสิทธิ์ และจะมีผลต่อการถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง (เฉพาะโครงการรับเข้าที่ตัดสิทธิ์ Admissions กลาง)