ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 

ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๙๖๘๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดทำการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามลิงค์นี้

 

วันพุธที่ 2 มกราคม ๒๕๖๒ ภาคบ่าย วิทยาลัยนานาชาติ จักมีการฝึกซ้อมในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ สำนักอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 3
รายงานตัว: เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลาฝึกซ้อม: 09.00-16.30 น.

 

การฝึกย่อย (การแต่งกายถูกต้อง สวมครุยประดับเข็มฯ) ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ตั้งแถว/ถ่ายรูปหมู่: ณ ลานจอดรถ พระราชวังสนามจันทร์
รายงานตัว: สนามบาสเก็ตบอล รร.สาธิต
ตั้งแถว: เวลา 09.30 น.
ถ่ายภาพ: เวลา 09.45 น.

รายงานตัวและตั้งแถว: 9.45-10.30 น.
เดินเข้าแถวเข้าหอประชุม: เวลา 10.30-11.15 น.
เข้าหอประชุม: เวลา 11.15 – 12.00 น.
ฝึกซ้อม: เวลา 12.30 -17.00 น.

 

การฝึกซ้อมใหญ่ (แต่งกายเหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สถานที่รายงานตัวและสถานที่ตั้งแถว:  สนามบาสเก็ตบอล รร.สาธิต
รายงานตัวและตั้งแถว: 9.45-10.30 น.
เดินเข้าแถวเข้าหอประชุม: เวลา 10.30-11.15 น.
เข้าหอประชุม: เวลา 11.15 – 12.00 น.
ฝึกซ้อม: เวลา 12.30 -14.30 น.

 

วันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สถานที่รายงานตัวและสถานที่ตั้งแถว:  สนามบาสเก็ตบอล รร.สาธิต
รายงานตัวและตั้งแถว: 9.45-10.30 น.
เดินเข้าแถวเข้าหอประชุม: เวลา 10.30-11.15 น.
เข้าหอประชุม: เวลา 11.15 – 12.00 น.
ฝึกซ้อม: เวลา 12.30 -14.30 น.