ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส

Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/833573

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีหรือสาขาบริหารธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับประเทศฝรั่งเศสและเพื่อเป็นการขอบคุณประเทศฝรั่งเศสสำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่มีต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ฯพณฯ เอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา ของประเทศ ฝรั่งเศสในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส ฝึกทักษะ วิชาชีพในประเทศ ฝรั่งเศส จุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นอกเหนือจากการเรียนทางด้านทฤษฎีแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือ

เมื่อไม่นานมานี้ ผศ. ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ประเทศฝรั่งเศสและเยี่ยมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่กำลังศึกษาหรือฝึกงานใน ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้

นักศึกษาฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส

ในขณะนี้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) กำลังฝึกงาน อยู่ที่โรงแรมต่าง ๆทั่วประเทศฝรั่งเศส ทั้งที่กรุงปารีส เมืองลียง และเมืองคานส์ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการ โรงแรม เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Vatel Hotel & Tourism Business School ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น กลุ่มสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ทางด้านการจัดการการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยว ที่มีเครือข่ายกว่า 50 สถาบันทั่วโลก ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 9000 คนและมีศิษย์เก่ากว่า 35000 คน กลุ่มสถาบัน Vatel ได้รับรางวัลสถาบัน การศึกษา สาขาการจัดการการธุรกิจบริการยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยหลักสูตรของทาง Vatel มุ่งให้นักศึกษา มีความรู้ทางทฤษฎีด้านการจัดการและทักษะทางด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องฝึกงานในทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทางไปประเทศฝรั่งเศส และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Marco Polo ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างสถาบัน Vatel ที่มีอยู่ทั่วโลก

ในขณะนี้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด การจัดงาน และกิจกรรมสันทนาการ (BBA in Event and Leisure Marketing) ชั้นปีที่ 4 กำลังศึกษาที่เมืองแรนส์ แคว้นบริตานี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นักศึกษาจำนวน เกินกว่าครึ่ง และคณาจารย์กว่าร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Paris School of Business (PSB)

ในเดือน กรกฎาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิชาปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA in Luxury Brand Management) จะเดินทางไปศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ Paris School of Business เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ หลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรานี้เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือกับ Paris School of Business นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะมีได้เดินทางไปศึกษาที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 7 เดือน PSB เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการที่เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป็นนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในใจกลางกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในย่านสร้างสรรค์ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบดิจิทัล (BFA Digital Communication Design) ที่เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในใจกลางกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในย่านสร้างสรรค์ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบดิจิทัล (BFA Digital Communication Design) ที่เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ

ช่วงเวลาที่รับสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มเรียนปลายเดือนสิงหาคม 2562 เป็นดังนี้

รอบที่ 3: 1-29 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4: 3 มิถุนายน- 17 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์: 02 639 7521-3

อีเมลล์: suicfaculty@gmail.com

www.suic.su.ac.th