Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Category Archives: News Release

ตารางเวลานัดวัดตัวตัดเครื่องแบบนักศึกษาการจัดการโรงแรม (วาแตล)  Click here to download this announcement on pricelist JUNE 6, 2019 6 มิถุนายน 2562 9.00 – 9.20 Ms. Watcharaporn Thaisiri 9.20 – 9.40 Ms. Phattaramas Saingam 9.40 – 10.00 Ms. Pichaya Jaturon 10.00 – 10.20 Ms. Nardrumpa Heitmann 10.20 – 10.40 Ms. Chompoonake Termvanich 10.40 – 11.00 Mr. Nantapong Thaisuchat 11.00 – 11.20 … Continue reading ตารางเวลานัดวัดตัวตัดเครื่องแบบนักศึกษาการโรงแรม

ดาวน์โหลดจดหมายได้ที่นี่ เรื่อง        การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ รอบที่ 1/2562 (แจ้งเตือนครั้งที่ 2) เรียน       ผู้ปกครองและนักเรียน ตามที่ท่านมิไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ส่วนที่เหลือในเวลาที่กำหนด (8-10 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ท่านชำระเป็นเงินสดได้ที่ ฝ่ายการเงิน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน เช็คยอดค้างชำระได้จากเว็บไซต์: reg.su.ac.th (ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบดูได้จากไฟล์แนบ) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ (บางรัก) 02 639 7521-3 ต่อ 114   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้   ขอแสดงความนับถือ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ----------------------------------------- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที ระบบรับตรง รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ระยะเวลารับสมัคร สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ 15 ตุลาคม 2561 - … Continue reading ประกาศรับสมัครระบบรับตรง 2562

ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองบางท่านที่ไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองทราบและดำเนินการต่อไป กรุณาลงนามในหนังสือยินยอมให้ตรวจเอกสารการสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร New students are required to sign on this letter to allow SUIC to proceed student’s high school certificate verification. Click here to download the letter. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ ชื่อและนามสกุลจะพบรหัสประจําตัวนักศึกษา เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์ รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้ช่อง “รหัสประจําตัว” ใน และ “รหัสผ่าน” … Continue reading การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2562

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ——————————–   ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) นั้น วิทยาลัยนานาชาติใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ คลิ๊กดูประกาศได้ที่นี่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 1 192202 นายประยศ ปลอดภัย – ศิลปะ-การออกแบบ 2 192203 นางสาวนภัค โสนน้อย – ศิลปะ-การออกแบบ 3 192204 นายชยพล สีหานาม อังกฤษ ศิลปะ-การออกแบบ 4 192205 … Continue reading ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง 1/2562 รอบ 2

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/833573 เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีหรือสาขาบริหารธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับประเทศฝรั่งเศสและเพื่อเป็นการขอบคุณประเทศฝรั่งเศสสำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่มีต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ฯพณฯ เอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา ของประเทศ ฝรั่งเศสในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส ฝึกทักษะ วิชาชีพในประเทศ ฝรั่งเศส จุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นอกเหนือจากการเรียนทางด้านทฤษฎีแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือ เมื่อไม่นานมานี้ ผศ. ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ประเทศฝรั่งเศสและเยี่ยมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่กำลังศึกษาหรือฝึกงานใน ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้ นักศึกษาฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส ในขณะนี้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) … Continue reading มหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส

ประกาศระบบรับตรงครั้งที่ 2/2562สาขาวิชาการจัดการโรงแรมสาขาวิชาออกแบบสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหราประกาศระบบรับตรงครั้งที่ 2/2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) นั้น วิทยาลัยนานาชาติ ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กตรงนี้เพื่อดูประกาศ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ปรากฏตามสาขา กำหนดการสอบ   วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น สอบสัมภาษณ์ (ทุกหลักสูตร) สถานที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) กรุงเทพฯ เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบรับตรง ครั้งที่ 2/2562

ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ด่วนมาก! เรื่อง  กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ———————————–   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม      และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบกำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม  และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามวัน เวลา และสถานที่ กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะฯ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ วัน/เดือน/ปี     :  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา              :  10.30 น. – 12.00 น. สถานที่           … Continue reading กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา