‘ศิลปากร’ ปั้น หลักสูตร ป ตรี อินเตอร์ สาขาการจัดการแบรนด์หรู

โดย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2486 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีความเป็นมายาวนาน และเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก

ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยนานาชาติ (Silpakorn University International College) จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและสอดรับกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ ได้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติต่างล้วนได้การตอบรับที่ดีจากบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ในระยะแรกเริ่ม วิทยาลัยนานาชาติประเดิมด้วยหลักสูตรนานาชาติสองหลักสูตร อาทิ ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) โดยความร่วมมือกับสถาบัน Vatel Hotel & Tourism Business School ซึ่งเป็นสถาบันการโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกจากฝรั่งเศส และหลักสูตร ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล ( BFA Digital Communication Design)โดยจับมือร่วมมือกับ Birmingham City University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปะและการออกแบบจากสหราชอาณาจักร

หลักสูตรทั้งสองหลักสูตรล้วนได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากบัณฑิตและผู้ปกครองเป็นระยะเวลากว่าสิบปี

 

ที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากรแห่งนี้ นักศึกษาจะไม่เพียงได้แต่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้เรียนภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ ซึ่งในยุคปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่าการรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษเป็นจุดเสริมสำคัญที่เปิดโอกาสอาชีพการงานต่างๆ แทบทุกแขนง

จุดเด่นที่สำคัญของวิทยาลัยนานาชาติอีกประการหนึ่งคือ หนึ่งหลักสูตร ปริญญาสองสถาบัน  นักศึกษาจะไม่เพียงได้รับใบปริญญาจากศิลปากรเท่านั้นแต่ยังได้รับปริญญาจากสถาบันต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยนานาชาติ

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นการผสมผสานการเรียนทฤษฎีและการปฎิบัติจริง ซึ่งช่วงเวลาที่เรียนนักศึกษายังได้มีโอกาสฝึกงาน มีประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ นักศึกษาสามารถใช้เวลาส่วนหนึ่งของการเรียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยนานาชาติ และนอกจากนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติจัดทัศนศึกษาต่างประเทศเป็นระยะๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโลกกว้างทำให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ก้าวไกล

 

ในปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติเปิดตัวหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์หรู (BBA in Luxury Brand Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติพัฒนาร่วมมือกับ Paris School of Business สถาบันชั้นสูง (Grande Ecole)ทางด้านธุรกิจ ของประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพการเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ และความสำเร็จในหน้าที่การงานของบัณฑิตจากสถาบันฯ โดยบัณฑิตที่จบจากสถาบันฯ สามารถเข้าทำงานในบริษัทสินค้าและบริการหรูหราอันดับต้นๆ ได้แก่ Christian Dior, Gucci, Chanel, Remy Martin เป็นต้น ในตำแหน่งงานต่างๆที่หลากหลาย ได้แก่ Product Line Manager, Advertising Manager, Press Relation Manager, Communication Manager, Marketing Director, Supply Chain Manager, Purchasing Director, Sales Manager, Product Manager, Merchandising Manager

หลักสูตร BBA in Luxury Brand Management นี้เป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะด้านธุรกิจสินค้าและการบริการระดับหรู (Luxury goods and services) ซึ่งนับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญขึ้นในประเทศไทยในยุค 4.0 นี้ ในปัจจุบันสินค้าและการบริการระดับหรูไม่เพียงแต่จำกัดในส่วนของสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าระดับบนซึ่งเป็นคนสำคัญขององค์กร

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาวะผู้นำ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในองค์กรชั้นนำในอนาคต

ตลอดะยะเวลาการศึกษาสี่ปีนี้ นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาที่ Paris School of Business กรุงปารีส ในปีที่สามเป็นระยะเวลา 7 เดือน และเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Paris School of Business.

 

นอกจากนี้หลักสูตร BBA in Luxury Management แล้ว ในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรยังเปิดสอนหลักสูตรอื่นๆ อาทิ

หลักสูตร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม ((BBA Hotel Management) โดยร่วมมือกับสถาบัน Vatel Hotel & Tourism Business School ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันธุรกิจการโรงแรมและการบริการอันดับหนึ่งของโลก ในปัจจุบัน Vatel มีทั้งหมด 43 แห่ง มีนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 7000 คนและมีศิษย์เก่ากว่า 30000 คน ในปี 2559 กลุ่มสถาบัน Vatel ได้รับรางวัล Worldwide Hospitality Award ในฐานะที่เป็นโรงเรียนธุรกิจการโรงแรมและการบริการอันดับหนึ่งของโลก หัวใจหลักของหลักสูตรการโรงแรมของ Vatel เป็นการผสมผสานการเรียนภาคทฤษฎีการบริหารจัดการและการปฎิบัติอย่างลงตัว ทุก ๆ ปีการศึกษานักศึกษาจะได้ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ๆ ต่างๆ ของประเทศ และในชั้นปีที่สูงขึ้นมีโอกาสเดินทางไปฝึกงานที่ฝรั่งเศส  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเปิดมุมมองประสบการณ์ต่างประเทศโดยสามารถใช้เวลา 1 ปีการศึกษา เข้าศึกษาในสถาบันวาแตลอื่นๆ ทั่วโลกภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน ‘Marco Polo’

หลักสูตร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (BBA in Event and Leisure Marketing) โดยร่วมมือกับสถาบัน Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EQUIS AACSB และ AMBA ซึ่งล้วนแต่เป็นสมาคมรับรองสถาบันการศึกษาธุรกิจที่ทรงอิทธิพลของโลก

สถาบัน Rennes School of Business นับว่าเป็นสถาบันที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยมีจำนวนนักศึกษากว่าครึ่งและอาจารย์กว่าร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ บัณฑิตที่จบจากสถาบันฯ ล้วนแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งปีเต็มในปีที่สี่ศึกษาที่ Rennes School of Business ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแรนส์ แคว้นบริตานี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส

นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้กับชีวิตการทำงานจริง บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานได้หลากหลายอาชีพและตำแหน่งอาทิ Marketing Executive, Special events Marketer, Event Production, Creative Marketing, Public relations, Advertising, Sales and marketing, Marketing communication, Marketing officers, Digital marketer, Business Start-ups และ อื่นๆในสายงานการตลาดและการขายอีกมากมาย

หลักสูตร ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA in  Digital Communication Design) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Birmingham City University จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มืชื่อเสียงยาวนานด้านศิลปะและการออกแบบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ 2433 และตั้งแต่ปี พศ 2535เป็นต้นมา Birmingham City University นั้นถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือและมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร

 

ศิษย์เก่าที่จบจากหลักสูตรนี้ได้ประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ Production Company owners, 3D artists, Studio Creatives, Senior Editors, Graphic Consultants, Animators, Game Artists, Actors, Film Editors, Teachers, Entrepreneurs,

ในส่วนของปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตร MBA บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจับมือร่วมกันกับสถาบัน Vatel Hotel & Tourism Management ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสเดินทางไปเยือนสถาบัน Vatel ต่างๆ ท่ั่วโลกที่มี 43 สถาบัน ซึ่งสถาบัน Vatelในต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญวิชาเฉพาะในระดับปริญญาโทได้แก่ International Wine Management, Human Resources, Event mangement, Luxury Branding และ Resort Managementเป็นต้น หัวใจสำคัญของหลักสูตรคือมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการตัดสินใจ มีประสบการณ์จริงในการทำงาน และเปิดโลกทัศน์กว้างเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 849 7522, 02 880 8361-3 ต่อด้วย 0 หรือ 511 อีเมลล์ suicfaculty@gmail.com, www.suic.su.ac.th