Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Breaking News

Direct Adminssion announcement: List of Qualified Candidates 

Interview and English Proficiency test date: : Saturday January 26, 2019.
Time: 9.00 a.m. – 15.00 p.m. 

Place: Silpakorn University International College, CAT Telecom Bangrak Campus, 9th floor. 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง
สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต         ในระบบรับตรง ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562     (รอบที่ 1) นั้น วิทยาลัยนานาชาติใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

         หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 192001 นางสาวปวีณ์นุช เอตทัตควณิชกุล  09.00 น. 13.00 น.
2 192002 นางสาวญาณิศา พูนเกษม  09.00 น. ได้รับการยกเว้น
3 192003 นางสาวกัญญาพัชร เทพวงค์   09.00 น. 13.00 น.
4 192004 นายธนกฤต รักษาเกรียรติ  09.00 น. 13.00 น.
5 192005 นางสาวฐิติกัลยา เบญญทิพย์  09.00 น. ได้รับการยกเว้น
6 192006 นางสาวฟาตีมา เอกคณี  09.30 น. 13.00 น.
7 192007 นางสาวธัญพิชชา สวิง  09.30 น. ได้รับการยกเว้น
8 192008 นางสาวนริศรา เวชกุล  09.30 น. ได้รับการยกเว้น
9 192009 นางสาวจิราภัคย์ อัศวปรีชา   09.30 น. 13.00 น.
10 192010 นางสาวสรินดา ซื้งไพศาลกุล  09.30 น. ได้รับการยกเว้น
11 192013 นายคณธวัช ทองสุข 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
12 192014 นายนพชนก คลอวุฒิเสถียร 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
13 192015 นางสาวณัฐวัตรา วรรณเหวก  10.00 น. 13.00 น.
14 192016 นางสาวเพียงออ จันท์จริยวัฒน์ 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
15 192017 นาวสาว ฐิติมล ประเทืองวิจิตกุล  10.00 น. 13.00 น.
16 192018 นางสาวกุลธิดา รุ่งเจริญรวยยิ่ง  10.30 น. 13.00 น.
17 192019 นายธาราธร พุ่มโพธิงาม  10.30 น. ได้รับการยกเว้น
18 192020 นางสาวภัทรามาศ ไทรงาม  10.30 น. 13.00 น.
19 192021 นายธนวัฒน์ แซ่จ๋าว  10.30 น. 13.00 น.
20 192022 นายสหัสวรรษ ทองอินทร์  10.30 น. ได้รับการยกเว้น
21 192023 นางสาวพิมพ์ชนก จิวรเศรษฐ์กุล 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
22 192024 นายนัย ศิวะโกศิษฐ  11.00 น. 13.00 น.
23 192025 นางสาวทอฝน อดิศักดิ์ เดชา 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
24 192026 นางสาวนรมน อิสรเสนา ณ อยุธยา 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
25 192027 คุณกิตติพจน์ สุขรุ่ง 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
26 192028 นางสาวชญาดา หิรัญยบัตร 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
27 192029 นางสาวกานต์ชนก ชัยพิทักษ์โรจน์ 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
28 192030 นางสาวปาลิน พุ่มประทีป 11.30 น. 13.00 น.
29 192031 นายอเล็กซ์ สรัช แอปเพิ้ลบี 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
30 192032 นายนภันดร จันทรานุกูล 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
31 192033 นางสาวแสนฝัน ร่วมสุข 12.00 น. ได้รับการยกเว้น
32 192034 นางสาวณัฐญา พงศ์กิจธนากร 12.00 น. ได้รับการยกเว้น
33 192035 นางสาวอวัสดา  สวัสดิชัย 12.00 น. ได้รับการยกเว้น
34 192036 นางสาวชนิสรา แสงแดง  12.00 น. 13.00 น.

           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 191001 นายศุภวิชญ เหล่ารัตนกุล 09.00 น. 13.00 น.
2 191002 นางสาวปวรรัตน์ ตรรกพิบูลย์ 09.00 น. 13.00 น.
3 191003 นางสาวนุชนารถ บุษราคัม 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
4 191004 นางสาวณิศวรา มโนทรัพย์ศักดิ์ 09.00 น. 13.00 น.
5 191005 นายสุรพัชร์ สุกันชจันทร์ 09.00 น. 13.00 น.
6 191007 นายธีรวัจน์ สุทธิสิทธิ์ 09.30 น. 13.00 น.
7 191008 นางสาวชิดชนก ปลอดภัย 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
8 191009 นางสาวโชติสา ประทุมเพ็ชร 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
9 191010 นายวศิน ซาบรา 09.30 น. 13.00 น.
10 191011 นางสาวนาถรำภา ไฮชมันท์ 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
11 191012 นางสาวศศิ รอดวัฒนกุล 10.00 น. 13.00 น.
12 191013 นายธนกร มนัสวานิช 10.00 น. 13.00 น.
13 191014 นางสาวกฤติมา เชื้อชมภูภากร 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
14 191015 นางสาวศศธร สุวรรณศรี 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
15 191016 นางสาวธมลวรรณ ทวีวรวัฒน์กุล 10.00 น. 13.00 น.
16 191017 นางสาวฐิตาภา วีรวัฒนาธิกุล 10.30 น. 13.00 น.
17 191018 นางสาวธัญธร ชาง 10.30 น. ได้รับการยกเว้น
18 191019 นางสาวกชพร โชคนิติสวัสดิ์ 10.30 น. 13.00 น.
19 191020 นางสาวแองเจิลล่า ลิว 10.30 น. ได้รับการยกเว้น
20 191021 นางสาวธนัชพร ตุ้มทอง 10.30 น. ได้รับการยกเว้น
21 191022 นางสาวปัณญ์ นาถะพินธุ 11.00 น. 13.00 น.
22 191023 นายปวีณ์กร นิ่มนวล 11.00 น. 13.00 น.
23 191024 นางสาวสิรินธร ณัฎฐการณิก 11.00 น. 13.00 น.
24 191025 นางสาวตีรณา จริยาเศรษฐโชค 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
25 191026 นางสาวรชยา รัตนตรัย 11.00 น. ได้รับการยกเว้น
26 191027 นายธนภูมิ ศรีพลอย 11.30 น. 13.00 น.
27 191028 นายณัฐพนธ์ ธรรมใจ 11.30 น. 13.00 น.
28 191029 นางสาวศันสนีย์ วัฒนะนพงษ์ 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
29 191030 คุณปันชนก ทวีสุข 11.30 น. ได้รับการยกเว้น
30 191031 Ms. Yujin Lee 12.00 น. ได้รับการยกเว้น
31 191032 นางสาววรวีร์ ศิริวิมลวรรณ 12.00 น. 13.00 น.
32 191033 นางสาววสุวี อัครเดชเรืองศรี 12.00 น. 13.00 น.
33 191006 นางสาวรมิดา เมธียนต์พิริยะ 12.00 น. 13.00 น.

           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตลาดและกิจกรรมสันทนาการ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 196001 นายพชร กิตติประภัสร์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
2 196002 นายเกียรติบดินทร์ ทรัพย์สินสมุทร 09.00 น.  13.00 น.
3 196003 นางสาวศุจินทรา วรแสน 09.00 น.  13.00 น.
4 196004 นายสรสิช วงศ์ทรัพย์สกุล 09.00 น.   13.00 น.
5 196005 นายชญานนท์ หมัดมอญ 09.00 น.   13.00 น.
6 196006 นางสาวญาณิศา วาฤทธิ์ 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
7 196007 นางสาวพาขวัญ เชิญกิตติภาส 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
8 196008 นางสาวสิริมณี เฉิน 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
9 196009 นายศรวิษฐ์ ตั้งพิบูลวัฒนะ 09.30 น.   13.00 น.
10 196010 นางสาวอติพร สุคนธมาน 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
11 196011 นางสาวพรปรียา อิทธิรัตนะโกมล 10.00 น. ได้รับการยกเว้น

           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 197001 นางสาวศรันรัตน์ แสงสุขเกษมศักดิ์ 09.00 น. 13.00 น.
2 197002 นางสาวบุญสิตา ตัณยะสิทธิ์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
3 197003 นายธนโชค จึงจตุพร 09.00 น. 13.00 น.
4 197004 นายภาวิน สรรพวัฒน์ 09.00 น. 13.00 น.
5 197005 นางสาวเตชินี เกิดสาย 09.00 น. 13.00 น.
6 197006 นางสาวภารสา ศิริรักษ์ 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
7 197007 นางสาวพิมพ์ชนก ปลอดภัย 09.30 น. 13.00 น.
8 197008 นายณฤมินทร์ อินทร์บำรุง 09.30 น. 13.00 น.
9 197009 นายณวัชร เหลืองปฐมชัย 09.30 น. 13.00 น.
10 197010 นายหฤทธิ์ คะระมาน 09.30 น. ได้รับการยกเว้น
11 197011 นางสาวกัลยรักษ์ กัลปนา 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
12 197012 นางสาวธันยกรณ์ สหพิทักษ์สิน 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
13 197013 นางสาวศศิภา หล่อสมบูรณ์ 10.00 น. 13.00 น.
14 197014 นางสาวพลอยไพลิน อรุณยะเดช 10.00 น. ได้รับการยกเว้น
15 197015 นายคเณศวร ยอดนวล 10.00 น. 13.00 น.
16 197016 นางสาว สุมลทิพย์ คานิยอ 10.30 น. ได้รับการยกเว้น
17 197017 นางสาวอาราตี ลิมบู 10.30 น. 13.00 น.
18 197018 นางสาววัสสนันท์ เตชะสุกืจ 10.30 น. 13.00 น.
19 197019 นางสาวเปมิกา โอสถสงเคราะห 10.30 น. ได้รับการยกเว้น
20 197020 นางสาวศศิวิมล อยู่เย็น 10.30 น. 13.00 น.
21 197021 นางสาวณฏฐวรรณ จิตร์สุภาพ 11.00 น. ได้รับการยกเว้น

 

หมายเหตุ

  1. การแต่งกาย ผู้มารายงานตัวทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษาหรือชุดสุภาพและรองเท้า หุ้มส้นเท่านั้น
  2. กรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย
  3. กรุณานำปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และน้ำยาลบคำผิดมาด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศของวิทยาลัยนานาชาติ

และประกาศเพิ่มเติม