ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร URGENT! เรื่อง  กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ———————————–   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม      และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบกำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม  และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามวัน เวลา และสถานที่ กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะฯ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ วัน/เดือน/ปี     :  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา              :  10.30 น. – 12.00 น. สถานที่           … Continue reading SU 2019 Graduation Gown