‘ศิลปากร’ ปั้น หลักสูตร ป ตรี อินเตอร์ สาขาการจัดการแบรนด์หรู โดย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2486 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีความเป็นมายาวนาน และเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยนานาชาติ (Silpakorn University International College) จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและสอดรับกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ ได้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติต่างล้วนได้การตอบรับที่ดีจากบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในระยะแรกเริ่ม วิทยาลัยนานาชาติประเดิมด้วยหลักสูตรนานาชาติสองหลักสูตร อาทิ ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) โดยความร่วมมือกับสถาบัน Vatel Hotel … Continue reading bangkok post news
งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอศิลป์แห่งชาติ ได้มีพิธีเปิดงานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เชิญ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร ซึ่งปรับปรุงจากข้อตกลงเดิม เมื่อพุทธศักราช 2538 เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ    
งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีพิธีปิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ ผศ. อภิชัย ภิรมย์รักษ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย ที่ได้กรุณาวาดรูปช้างให้มอบให้นักอนุรักษ์จากเวียนนา และได้ร่วมเวิร์คช็อปตลอดห้าวัน นอกจากนี้ในวันนี้ท่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีปิดงานอบรมเชิงปฎิบัติเวิร์คช็อปในครึ่งนี้ด้วย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุลและคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณท่านอธิการบดีผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ และทุกท่านที่ช่วยทำให้โครงการนี้สำเร็จในครั้งนี้         S1__4S1__3S1__2S1__1S1__0