ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง

สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

——————————–

 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) นั้น วิทยาลัยนานาชาติใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

คลิ๊กดูประกาศได้ที่นี่

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
1 192202 นายประยศ ปลอดภัย ศิลปะ-การออกแบบ
2 192203 นางสาวนภัค โสนน้อย ศิลปะ-การออกแบบ
3 192204 นายชยพล สีหานาม อังกฤษ ศิลปะ-การออกแบบ
4 192205 นายดนัทธ์ สระวาสี ศิลปะ-การออกแบบ
5 192209 นางสาวชัญณัชชา เทียมเพชร อังกฤษ ศิลปะ-การออกแบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
1 191201 นายชัยสัณฑ์ อดุลย์ธีรกิจ ฝรั่งเศส
2 191202 นางสาววัชราพร ไทยศิริ ฝรั่งเศส
3 191203 นางสาวภัทรามาศ ไทรงาม อังกฤษ ฝรั่งเศส
4 191204 นางสาวพิชญา จาตุรนต์ อังกฤษ ฝรั่งเศส
5 191205 นางสาวนาถรำภา ไฮชมันท์ ฝรั่งเศส
6 191207 นางสาวชมพูเนกข์ เติมวาณิช อังกฤษ ฝรั่งเศส
7 191209 นายนันทพงศ์ ไทยสุชาติ ฝรั่งเศส
8 191210 Ms. Hnin Aye Lwin ฝรั่งเศส
9 191211 Ms. Yakouta Khetty Dawoodbhoy
10 191214 นายไชยภัทร ชัยเชื่อนขันธ์ ฝรั่งเศส
11 191215 นางสาวจิดาภา วจนกิจไพบูลย์ ฝรั่งเศส
12 191216 นางสาวกฤษชนก บุญธีระเลิศ อังกฤษ ฝรั่งเศส
13 191217 นางสาวอริสรา ตรีภักดีเลิศ ฝรั่งเศส
14 191218 นางสาวกนกพิชญ์ ใจดี อังกฤษ ฝรั่งเศส

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
1 197206 นางสาวปวีณา หงษ์อินทธิพร อังกฤษ คณิตศาสตร์
2 197207 นายอธิเมศร์ ธรรมวิทยาพงศ์ คณิตศาสตร์
3 197209 นายนรเมษ กำสกุล คณิตศาสตร์
4 197211 นางสาวธัญญนันทน์ อนุรัชชนานันท์ อังกฤษ คณิตศาสตร์
5 197212 นางสาวพรนัชชา เกียรติมณีศรี อังกฤษ คณิตศาสตร์
6 197213 นายหฤษฎ์ ชาครานุวัฒนพงศ์ อังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตลาดและกิจกรรมสันทนาการ 

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล ข้อกำหนดเรื่องการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
1 196203 นางสาวบงกช โภคเจริญ อังกฤษ คณิตศาสตร์
2 196205 นางสาวอาลิสา สุพรรณภพ อังกฤษ คณิตศาสตร์
3 196206 นางสาวนันทวรรณ รัตนบัณฑิตสกุล คณิตศาสตร์
4 196207 นางสาวสุนิดา บุญเสถียรวงศ์ อังกฤษ คณิตศาสตร์
5 196208 นางสาวอัครยา ชำนาญทัพ อังกฤษ คณิตศาสตร์
  1. กำหนดการยืนยันสิทธิ์
วัน เวลา สถานที่ หมายเหตุ
วันพุธที่

8 พฤษภาคม 2562

10.00 – 11.30 น. วิทยาลัยนานาชาติ

ชั้น 9 อาคารโทรคมนาคม

บางรัก

 

(ไม่มีบริการค่าที่จอดรถ)

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.   ค่ายืนยันสิทธิ์

1.1 BBA เป็นเงิน 46,750 บาท

1.2 BFA เป็นเงิน 46,750 บาท

2.   ค่าเรียนปรับพื้นฐานวิชาละ 7,500 บาท

2.1    ภาษาอังกฤษ

2.2    ภาษาฝรั่งเศส

2.3    คณิตศาสตร์

2.4    ศิลปะและการออกแบบ

หมายเหตุ   ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้  ให้แจ้งเหตุขัดข้อง พร้อมเหตุผลให้วิทยาลัยนานาชาติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคา 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

2.เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ แบบที่มีเงื่อนไข ต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน โดยจะต้องเข้าเรียน และผ่านการประเมินผล ในการเรียนดังกล่าว หากผู้สอบผ่านแบบที่มีเงื่อนไข มีเวลาเข้าเรียนไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ผ่านการประเมินผล จะถูกคัดชื่อออกจากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

2.1 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

2.2 เรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

2.3 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

2.4 เรียนปรับพื้นฐานศิลปะและการออกแบบ

3.เพื่อยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าเรียนปรับพื้นฐาน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก วิทยาลัยนานาชาติจะโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเหมาจ่ายส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว โดยค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าเรียนปรับพื้นฐาน สามารถชำระได้ 3 ช่องทางคือ

  • เงินสด ที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 9 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
  • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำมายื่นที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 9 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
  • โอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-0-39281-3

 

หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. วันเรียนเสริมพื้นฐาน                    ระหว่างวันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก

5.วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562