วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต

ในระบบรับตรงครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) นั้น

วิทยาลัยนานาชาติ ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กตรงนี้เพื่อดูประกาศ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ปรากฏตามสาขา
  2. กำหนดการสอบ  

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00 น สอบสัมภาษณ์ (ทุกหลักสูตร) สถานที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) กรุงเทพฯ

เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สถานที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2562  เวลา  18.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็ป www.suic.su.ac.th

หมายเหตุ:

  • โปรดมารายงานตัวก่อนเวลาสอบวัดความรู้ และสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 15 นาที
  • ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

3.เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจะต้องจัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

  1. เอกสารเพิ่มเติม

4.1 แบบที่ 1 ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

4.1.1 ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

4.1.2 สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

4.2 แบบที่ 2 ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน ในวันที่มาสัมภาษณ์

4.2.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

4.2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

4.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4.2.5 รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

4.2.6 แผ่น CD Portfolio

  1. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จมาแสดงทุกครั้งก่อนเข้าสอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 191301 นางสาวอชิมา สยามนิกร 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
2 191302 นางสาวธันย์ชนก พูลทรัพย์ 09.00 น. 13.00 น.
3 191303 นางสาวธนภร เสรีกุล 09.00 น. 13.00 น.
4 191304 Miss Back Jin 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
5 191305 นางสาวเกวลิน สุรพันธ์ไพโรจน์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
6 191306 นางสาวภคพร รัตนตรัยภพ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
7 191307 นายพัสกร วริษฐวาณิชกุล 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
8 191308 Miss Sood Shivangi 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
9 191309 นายธนภัทร จินตนาธัญชาติ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
10 191310 นายณัฐพัฒน์ โลหะพันธกิจ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
11 191311 นางสาวกุลปรียา เงินดี 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
12 191312 นายชิษณุพงศ์ เมืองโต 09.00 น. 13.00 น.

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 192301 นางสาวโชติรัตน์ อัศวณิชชากร 09.00 น. 13.00 น.
2 192302 นางสาวกานต์ชนก ชัยพิทักษ์โรจน์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
3 192303 นางสาวฐานิดา อภิวัฒนธงชัย 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
4 192304 นางสาวเพชรี ตั้งธีระสัมพันธ์ 09.00 น. 13.00 น.
5 192305 นายศักณัฐ ลัดดากลม 09.00 น. 13.00 น.
6 192306 นายวิชญ์ภาส โมจนกุล 09.00 น. 13.00 น.
7 192307 Miss Krystelle Abbie Sibua Cartera 09.00 น. 13.00 น.
8 192308 Miss Shihui Wei 09.00 น. 13.00 น.
9 192309 นายปณวัส มหาอัฎสกุล 09.00 น. 13.00 น.
10 192310 นายณพวัฒน์ คลังภักดี 09.00 น. 13.00 น.

สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 196301 นางสาวสโรชา สนองอุทัย 09.00 น.  13.00 น.
2 196302 นางสาวชนิตนันท์ ห้องเม่ง 09.00 น. 13.00 น.
3 196303 นางสาวเอลซา อิมาน มิเซอลีน เดย์รีส 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
4 196304 นายหฤษฎ์ พลับพลึง 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
5 196305 นายหฤษฎ์ พลับพลึง 09.00 น.  13.00 น.
6 196306 นางสาวสิรยา จิรพนาธร 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
7 196307 นายธงทอง ธีรานนท์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น

สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
1 197301 นายมรภัทร บุญยฤทธิ์ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
2 197302 นางสาวภิพัทธธิมา มาภัธ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
3 197303 นายกอบโชค สุขมาก 09.00 น. ได้รับการยกเว้น
4 197304 นางสาวณัธศิญา ศิริวงษ์ ณ อยุธยา 09.00 น. 13.00 น.
5 197305 นางสาวนุชรวี อินทร์ผลเล็ก 09.00 น. 13.00 น.
6 197306 นายปพน สกุลรัตน์เจริญ 09.00 น. ได้รับการยกเว้น