ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

—————————————–

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 1. กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ
 • กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 1/2563
กำหนดการรับสมัคร

– สมัครทางไปรษณีย์

– สมัครด้วยตัวเอง

สมัครรอบที่ 1

15 ต.ค. 62–20 พ.ย. 62

15 ต.ค. 62–22 พ.ย. 62

สมัครรอบที่ 2

9 ธ.ค.62– 26 ก.พ. 63

9 ธ.ค.62– 28 ก.พ. 63

สมัครรอบที่ 3

16 มี.ค.– 29 เม.ย. 63

16 มี.ค.– 1 พ.ค. 63

สมัครรอบที่ 4

11 พ.ค.–24 มิ.ย. 63

11 พ.ค.–26 มิ.ย. 63

สมัครรอบที่ 5

6 – 29 ก.ค. 63

6 – 31 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 6

(หลัง 18.00 น.)

วันพุธที่ 5 ส.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

–    สอบสัมภาษณ์ (ทุกคน)

–    สอบข้อเขียน เฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบ TOEFL/IELTS/SAT มายื่น

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62

(09.00–15.00 น.)

วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 63

(09.00–15.00 น.)

วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 63

(09.00–15.00 น.)

วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63

(09.00–15.00 น.)

วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63

(09.00–15.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

วันพุธที่ 12 ส.ค. 63

(หลัง 18.00 น.)

ยืนยันการสิทธิ์เพื่อเข้ารับการศึกษา วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63

(09.00-12.00 น.)

วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63

(ชำระเต็มจำนวน)

(09.00-12.00 น.)

วันพุธที่ 19 ส.ค. 63

(ชำระเต็มจำนวน)

(09.00-12.00 น.)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1-2 ก.พ. 63 24-25 เม.ย. 63 29 พ.ค. 63 24 ก.ค. 63 19 ส.ค. 63
เรียนปรับพื้นฐาน วันจันทร์-ศุกร์ 6 – 31 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2526 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

** ปรับปรุงวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2563

 • หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังรายการต่อไปนี้
 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า)

 1. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ **สามารถดาวน์โหลดได้ที่ suic.su.ac.th หรือรับได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (Certificate) และ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น High School, Senior High School, GED, IGCSE (A or AS level), IB, NZQA หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา (ไทย)
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 6. Portfolio ผลงานศิลปะในรูปแบบ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน ในรูปแบบ PowerPoint บรรจุลง CD หรือ แฟลชไดร์ฟ (สำหรับสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
 7. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ตัวจริงมหาวิทยาลัยจะส่งคืนหลังจากตรวจสอบแล้ว
 8. TOEFL (ITP = 543 / CBT = 173 / IBT = 61) หรือ IELTS (5.5) หรือ SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 450
 9. ค่าสมัคร 400 บาท กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบใบโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใบโอนเงิน

TOEFL IELTS SAT
ITP Computer-based Internet-based Academic Evidence-Based Reading and Writing
543 คะแนนขึ้นไป 173 คะแนนขึ้นไป 61 คะแนนขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป 450 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ทันทีหลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว สำหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบได้ที่ หมายเลข 02 639-7521 – 3 ก่อนวันสอบ 1 วัน

 • ค่าสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ผู้สมัครสามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 วิธีคือ
 • ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร                

ธนาคาร:                กรุงไทย (Swift Code: KRTHTHBK)    สาขาบางขุนนนท์

ชื่อบัญชี:                วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่บัญชี:           058-0-39281-3

ที่อยู่:                      150/28 บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์, กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์:               02-435-1893

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆ ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ  วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

 • การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 72 ชั้น 8-9 อาคารกสท โทรคมนาคม ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กท 10500
โทร 02 639 7521-3 แฟกซ์ 02 639 7524

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติฯ ถือตามวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ สถานที่สอบ และผังห้องสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบได้ที่ www.suic.su.ac.th

เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าสอบจะต้องจัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้นักศึกษาที่สอบผ่านรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ในวัน-เวลาที่กำหนด

วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 คือ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563