ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

—————————————–

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 1. กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ
 • กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 1/2526
กำหนดการรับสมัคร

– สมัครทางไปรษณีย์

– สมัครด้วยตัวเอง

สมัครรอบที่ 1

15 ต.ค. 61–9 ม.ค. 62

15 ต.ค. 61–11 ม.ค. 62

สมัครรอบที่ 2

21 ม.ค.–3 เม.ย. 62

21 ม.ค.–5 เม.ย. 62

สมัครรอบที่ 3

1-29 พ.ค. 62

1-31 พ.ค. 62

สมัครรอบที่ 4

3 มิ.ย.–17 ก.ค. 62

3 มิ.ย.–19 ก.ค. 62

สมัครรอบที่ 5

20 ก.ค.-7 ส.ค. 62

20 ก.ค.-9 ส.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

19 เม.ย. 62

(หลัง 18.00 น.)

7 มิ.ย. 62

(หลัง 18.00 น.)

24 ก.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

13 ส.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

–    สอบสัมภาษณ์ (ทุกคน)

–    สอบข้อเขียน เฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบ TOEFL/IELTS/SAT มายื่น

26 ม.ค. 62

(09.00–15.00 น.)

27 เม.ย. 62

(09.00–15.00 น.)

15 มิ.ย. 62

(09.00–15.00 น.)

26 ก.ค. 62

(09.00–15.00 น.)

14 ส.ค. 62

(09.00–15.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ก.พ. 62

(หลัง 18.00 น.)

3 พ.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

19 มิ.ย. 62

(หลัง 18.00 น.)

31 ก.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

15 ส.ค. 62

(หลัง 18.00 น.)

ยืนยันการสิทธิ์เพื่อเข้ารับการศึกษา 13 ก.พ. 62

(09.00-12.00 น.)

8 พ.ค. 62

(09.00-12.00 น.)

28 มิ.ย. 62

(09.00-12.00 น.)

8 ส.ค. 62

(ชำระเต็มจำนวน)

(09.00-12.00 น.)

16 ส.ค. 62

(ชำระเต็มจำนวน)

(09.00-12.00 น.)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 8-10 พ.ค. 62 26-28 มิ.ย. 62 18-19 ก.ค. 62 14-16 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62
เรียนปรับพื้นฐาน วันจันทร์-ศุกร์ 1– 26 กรกฎาคม 2562
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2526 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

** ปรับปรุงวันที่: 7 มิถุนายน 2562

 • หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังรายการต่อไปนี้
 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า)

 1. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ **สามารถดาวน์โหลดได้ที่ suic.su.ac.th หรือรับได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (Certificate) และ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น High School, Senior High School, GED, IGCSE (A or AS level), IB, NZQA หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา (ไทย)
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 6. Portfolio ผลงานศิลปะในรูปแบบ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน ในรูปแบบ PowerPoint บรรจุลง CD หรือ แฟลชไดร์ฟ (สำหรับสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
 7. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ตัวจริงมหาวิทยาลัยจะส่งคืนหลังจากตรวจสอบแล้ว
 8. TOEFL (PBT = 500 / CBT = 173 / IBT = 61) หรือ IELTS (5.5) หรือ SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 450
 9. ค่าสมัคร 400 บาท กรณีสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบใบโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใบโอนเงิน

TOEFL IELTS SAT
Paper-based Computer-based Internet-based Academic Evidence-Based Reading and Writing
500 คะแนนขึ้นไป 173 คะแนนขึ้นไป 61 คะแนนขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป 450 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ทันทีหลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว สำหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบได้ที่ หมายเลข 02 639-7521 – 3 ก่อนวันสอบ 1 วัน

 • ค่าสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ผู้สมัครสามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 วิธีคือ
 • ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร                

ธนาคาร:                กรุงไทย (Swift Code: KRTHTHBK)    สาขาบางขุนนนท์

ชื่อบัญชี:                วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่บัญชี:           058-0-39281-3

ที่อยู่:                      150/28 บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์, กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์:               02-435-1893

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆ ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ  วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

 • การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 72 ชั้น 8-9 อาคารกสท โทรคมนาคม ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กท 10500
โทร 02 639 7521-3 แฟกซ์ 02 639 7524

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติฯ ถือตามวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ สถานที่สอบ และผังห้องสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบได้ที่ www.suic.su.ac.th

เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าสอบจะต้องจัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้นักศึกษาที่สอบผ่านรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ในวัน-เวลาที่กำหนด

วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คือ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562