Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

—————————————–

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 1. กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ
 • กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

ระบบรับตรง รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4

ระยะเวลารับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง

สมัครทางไปรษณีย์

15 ตุลาคม 2561 –
11 มกราคม 2562
15 ตุลาคม 2561 –
9 มกราคม 2562
21 มกราคม –
5 เมษายน 2562
21 มกราคม –
3 เมษายน 2562
1-31 พฤษภาคม 2562
1-29 พฤษภาคม 2562
3 มิถุนายน –
19 กรกฎาคม 2562
3 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์
18 มกราคม 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
19 เมษายน 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
7 มิถุนายน 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
24 กรกฎาคม 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 -15.00 น.
27 เมษายน 2562
เวลา 9.00 -15.00 น.
15 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 -15.00 น.
26 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 -15.00 น.
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
2 กุมภาพันธ์ 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
3 พฤษภาคม 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
19 มิถุนายน 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
31 กรกฎาคม 2562
หลังเวลา 18.00 น.
เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์  8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 46,550 บาท
8 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 46,550 บาท
28 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 46,550 บาท
8 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เต็มจำนวน
 ผู้ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่คงเหลือ  8 – 10 พฤษภาคม 2562  26-28 มิถุนายน 2562  18-19 กรกฎาคม 2562 14-16 สิงหาคม 2562
 เปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  26 สิงหาคม 2562  26 สิงหาคม 2562  26 สิงหาคม 2562  26 สิงหาคม 2562

 • หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังรายการต่อไปนี้
 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครแนบสำเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคาร หรือสำเนาใบธนาณัติ พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และสำเนาใบประกาศนียบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ผู้สมัครสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล จะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูลงานศิลปะ (CD Portfolio)
 • ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้

TOEFL IELTS SAT
Paper-based Computer-based Internet-based Academic Evidence-Based Reading and Writing
500 คะแนนขึ้นไป 173 คะแนนขึ้นไป 61 คะแนนขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป 450 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ทันทีหลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว สำหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบได้ที่ หมายเลข 02 639-7521 – 3 ก่อนวันสอบ 1 วัน

 • ค่าสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ผู้สมัครสามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 วิธีคือ
 • ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร         กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์

ชื่อบัญชี         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่บัญชี      012-1-26477-3

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆ ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ  วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

 

 • การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 72 ชั้น 8-9 อาคารกสท โทรคมนาคม ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กท 10500
โทร 02 639 7521-3 แฟกซ์ 02 639 7524

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติฯ ถือตามวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ สถานที่สอบ และผังห้องสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบได้ที่ www.suic.su.ac.th

 

 1. เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าสอบจะต้องจัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

 

 1. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้นักศึกษาที่สอบผ่านรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ในวัน-เวลาที่กำหนด

 

 1. วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คือ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562