วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษาภาคต้น 2564 (รอบที่ 4)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ (1) สถาบัน Vatel Hotel and Tourism Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (2) มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ (Birmingham City University) สหราชอาณาจักร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (3) สถาบัน Paris School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา โดยผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสามหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันจากต่างประเทศข้างต้น

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาบัณฑิต

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 4/2564

กำหนดการรับสมัคร                        วันที่ 11 มกราคม  ถึง 19 มีนาคม 2564   (ด้วยตนเอง)
วันที่ 11 มกราคม ถึง 17 มีนาคม 2564   (ทางไปรษณีย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์             วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                 วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2564

 • หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาบัณฑิต เป็นเงิน 400 บาท
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนการศึกษา หรือเอกสารเทียบวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และของบิดาหรือมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดาหรือมารดา
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ดิจิทัลพอร์ตโฟริโอ ผลงานด้านศิลปะอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน (สำหรับหลักสูตรศิลปบัณฑิต)
 • ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
Required Documents (please sign your name on every page)
1.   The application form can be downloaded at www.suic.su.ac.th  (An applicant shall submit a completely filled-in and signed application form along with supporting documents)
2.   A copy of High school transcript and diploma: M.6 or equivalent such as: GED, GCE (A level grade A*-E), IB Diploma, NZQA (Level 2 = 60 credits & Level 1 = 20 credits)
3.   A copy of Applicant and Parents Identification Card (for Thai) / or Passport (for Foreigner)
4.   A copy of Applicant and Parents House’s Registration (for Thai)
5.   2 (1” or 1.5” size) photos of facing-forward and no sunglasses
6.    Digital Portfolio of 5-7 pieces of art work on CD or Flash Drive (For B.F.A. in DCD programme only)
7.    A copy and original (will be returned after the university record) of an official English language test score not older than two years from the application date is acceptable as follows. The applicant may submit only one of the following test scores:

· TOEFL (ITP = 543 / IBT = 72) / CBT = 193 OR IELTS (5.5) OR SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 450 For HTM programme

· TOEFL (ITP = 543 / IBT = 61) / CBT = 173 OR IELTS (5.5) OR SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 450 For LBM & DCD programmes

8.    The application fee 400 Baht: The applicant who applies by postal mail shall attach all required documents and a copy of bank deposit slip or a copy of money order mentioning the applicant’s name with the application form

หมายเหตุ         ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรสอบได้ทันทีหลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว สำหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ ต้องแนบสำเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคารด้วย และสามารถรับบัตรสอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ที่ โทร. 0 2639 7521-3 ก่อนวันสอบ 1 วัน

 • ค่าสมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 400 บาท โดยผู้สมัครชำระได้ 2 วิธี ดังนี้คือ

 • ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร           กรุงไทย สาขาบางขุนนนท์

ชื่อบัญชี           วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่บัญชี        058-0-39281-3

 • วิชาสอบ
 • สอบวัดความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์

*สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 • เครื่องเขียนที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาเอง

ผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ให้จัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวัน/เวลา/สถานที่สอบ ที่เว็บไซต์ www.suic.su.ac.th

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ www.suic.su.ac.th

 1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.reg.su.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้

ทั้งนี้ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย

ที่

หลักสูตร

จำนวนเงิน (บาท)

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

– สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

90,000 90,000
2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต

– สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

150,000 180,000
 • ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 7,350 บาท

ที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 500.00
2 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 4,000.00
3 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 350.00
4 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 1,000.00
5 ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 1,500.00
รวมเป็นเงิน (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 7,350.00

ติดต่อสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทันที่ ไลน์แอคเค้าท์นี้