งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอศิลป์แห่งชาติ ได้มีพิธีเปิดงานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เชิญ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร ซึ่งปรับปรุงจากข้อตกลงเดิม เมื่อพุทธศักราช 2538 เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ

 

img1
img8
img6
img7
img3
img4
img2
img5