Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง รอบวินเทอร์

สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

—————————————–

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง วินเทอร์ สำหรับเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลารับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

สมัครทางไปรษณีย์

 

15 ตุลาคม – 16 พฤศจิการยน 2561

15 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

22 พฤศจิกายน 2561 หลัง เวลา 18.00 น.

เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น.
ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

27 พฤศจิกายน 2561 หลังเวลา 18.00 น.

เว๊บไซต์ www.suic.su.ac.th

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 3-7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น.

ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย เต็มจำนวน

ผู้ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ เว๊บไซต์ www.reg.su.ac.th
ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ส่วนที่คงเหลือ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จะทำการแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

SUIC Application Form Click here DCD Portfolio inventory sheet
 • หลักฐานการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังรายการต่อไปนี้
 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครแนบสำเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคาร หรือสำเนาใบธนาณัติ พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และสำเนาใบประกาศนียบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ผู้สมัครสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล จะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูลงานศิลปะ (CD Portfolio)
 • ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้

TOEFL

IELTS SAT
Paper-based Computer-based Internet-based Academic Evidence-Based Reading and Writing
500 คะแนนขึ้นไป 173 คะแนนขึ้นไป 61 คะแนนขึ้นไป

5.5 ขึ้นไป

450 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ทันทีหลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว สำหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรประจำตัวผู้สอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบได้ที่ หมายเลข 0 2880 8361 ถึง 3 ก่อนวันสอบ 1 วัน

 • ค่าสมัครสอบ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เป็นเงิน 400 บาท ผู้สมัครสามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 วิธีคือ
 • ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร         กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์

ชื่อบัญชี         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่บัญชี      012-1-26477-3

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆ ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ  วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

 • การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สมัครสอบ)

ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติฯ ถือตามวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบวัดความรู้ สถานที่สอบ และผังห้องสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบได้ที่ www.suic.su.ac.th

 1. เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าสอบจะต้องจัดเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ

 1. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้นักศึกษาที่สอบผ่านรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ในวัน-เวลาที่กำหนด

 1. วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 คือ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562